Green New Deal-udkast til tekst foreslået til 116th Kongress

Green New Deal
Del denne historie!
Tilhængere af Radical Green New Deal har ikke spildt tid i deres forsøg på at overtage den lovgivningsmæssige dagsorden i Representantenes hus. Det er radikaliseret bæredygtig udvikling og mere ekstrem end noget set i kongressen før. ⁃ TN Editor

UDKAST TEKST TIL FORSLAGET TILLÆG TIL HUSREGLER FOR 116TH KONGRES I DET FORENEDE STATER

SEC. [_____]. UDVALG, KOMMISSIONER OG HUSKONTOR.

(a) Oprettelse af det valgte udvalg til en ny grøn handel -

(1) ETABLERING; SAMMENSÆTNING.

(A) OPRETTELSE. - Der oprettes hermed en udvalgt komité til en grøn ny aftale (i det følgende benævnt "udvalgt udvalg").

(B) SAMMENSÆTNING. - Det udvalg, der vælges, skal bestå af 15 medlemmer udpeget af taleren, hvoraf 6 kan udnævnes efter indstilling fra mindretalslederen. Formanden udpeger et medlem af det valgte udvalg til sin formand. En ledig stilling i medlemskabet af det valgte udvalg udfyldes på samme måde som den oprindelige udnævnelse.

(2) JURISDIKTION; FUNKTIONER. -

(A) LOVGIVNINGSJURISDIKTION.

(i) Udvælgelseskomitéen har myndighed til at udvikle en detaljeret national, industriel, økonomisk mobiliseringsplan (i det følgende i dette afsnit benævnt "Plan for en grøn ny handel" eller "Plan") til overgangen til De Forenede Stater økonomi til at blive neutrale drivhusgasemissioner og til markant at trække drivhusgasser fra atmosfæren og oceanerne og til at fremme økonomisk og miljømæssig retfærdighed og ligestilling. I forlængelse af ovenstående skal planen: (a) udarbejdes i samråd med eksperter og ledere fra erhvervsliv, arbejdsmarked, statslige og lokale regeringer, stammelande, akademia og bredt repræsentative civilsamfundsgrupper og samfund; (b) blive drevet af den føderale regering i samarbejde, skabelse og partnerskab med erhvervsliv, arbejdskraft, statslige og lokale regeringer, stammelandene, forskningsinstitutioner og civilsamfundsgrupper og samfund; (c) udføres i højst 10 år fra starten af ​​gennemførelsen af ​​en sådan plan (d) give muligheder for højindkomstarbejde, iværksætterånd og andelsselskaber og offentligt ejerskab og (e) derudover være lydhøre over for og i overensstemmelse med de mål og retningslinjer, der vedrører social, økonomisk, racemæssig, regional og kønsbaseret retfærdighed og lighed, jf. afsnit (6).

(ii) Ud over udarbejdelsen af ​​planen som beskrevet i stk. (2) (A) (i) skal det udvalg, der udarbejder udkast til lovgivning til gennemførelse af planen (i det følgende i dette afsnit benævnt "udkast til lovgivning") ) i overensstemmelse med dette afsnit. Sådan udkast til lovgivning kan udarbejdes i takt med udviklingen af ​​planen, eller som det udvalg, der ellers finder det passende, forudsat at sådanne afsluttede udkast til lovgivning afsluttes i overensstemmelse med tidsplanen i afsnit (5) (B) (ii) ).

(iii) Det udvalgte udvalg har ikke lovgivningsmæssig kompetence og har ingen myndighed til at træffe lovgivningsmæssige skridt i forbindelse med lovforslag eller beslutning, forudsat at det foregående ikke påvirker det valgte udvalgs evne til at udarbejde udkast til lovgivning i overensstemmelse med stk. (2) (A (i) og (2) (A) (ii).

(B) UNDERSØGELSESJURISDIKTION. - I forlængelse af det mandat, der er anført i stk. (2) (A), skal det valgte udvalg have myndighed til at undersøge, studere, gøre resultater, indkalde eksperter og ledere fra industrien, den akademiske verden, lokalsamfund, arbejdskraft, økonomi, teknologi og enhver anden industri eller gruppe, som det valgte udvalg anser for at være en relevant ressource. Det valgte udvalg kan efter eget skøn og som dets medlemmer finder passende afholde offentlige høringer i forbindelse med ethvert aspekt af dets efterforskningsfunktioner.

(3) PROCEDURE. -

(A) Bortset fra specificeret i afsnit (2) skal det udvalg have myndighederne og ansvaret for og være underlagt de samme begrænsninger og begrænsninger som et stående udvalg i Parlamentet og betragtes som et udvalg for Parlamentet Hus til alle formål med lov eller regel.

(B) (i) Regler [der skal bekræftes under henvisning til den samlede husreglerpakke] (Organisering af udvalg) og [der skal bekræftes med henvisning til den samlede husreglerpakke] (Procedurer for udvalg og uafsluttet forretning) finder anvendelse på de valgte udvalg, hvor det ikke er uforeneligt med denne beslutning.

(ii) Tjeneste i det udvalgte udvalg tæller ikke med begrænsningerne i udvalgs- eller underudvalgstjeneste i regel [der skal bekræftes under henvisning til den samlede pakke med husregler] (Organisering af udvalg).

(4) FINANSIERING. - For at give det valgte udvalg mulighed for at udføre formålet med dette afsnit -

(A) Det udvalgte udvalg kan bruge tjenestene til Parlamentets personale og kan efter eget skøn og som dets medlemmer finder det passende, bruge ydelser fra eksterne konsulenter eller eksperter til fremme af dets mandat;

(B) Det udvalgte udvalg er berettiget til midlertidig finansiering i henhold til klausul [bekræftes med henvisning til den samlede husreglerpakke] i regel [bekræftes med henvisning til den samlede husreglerpakke] (midlertidig finansiering - udvalgets organisation); og

(C) Uden at begrænse det ovenfor anførte, kan det udvalgte udvalg, når som helst og fra tid til anden i løbet af sit mandat, anmode Parlamentet om et ekstra, dedikeret budget til gennemførelse af sit mandat.

(5) INTERIM RAPPORTERING INDLEVERING AF PLANEN FOR EN GRØN NY AFTALE; INDLEVERING AF UDKAST TIL LOVGIVNING -

(A) Det udvalgte udvalg kan fra tid til anden rapportere til huset eller ethvert husudvalg, som det finder passende, resultaterne af dets undersøgelser og undersøgelser sammen med sådanne detaljerede fund og foreløbige henstillinger eller foreslået plan eller udkast til lovgivning (eller en del deraf) som det kan være tilrådeligt.

(B) (i) Det udvalg, der udvælges, skal gennemføre planen for en grøn ny handel inden en dato senest januar 1, 2020.

(ii) Det udvalg, der udvælges, skal færdigbehandle det færdige udkast til lovgivning på en dato senest den dato, der er 90 kalenderdage efter, at det valgte udvalg har afsluttet planen i overensstemmelse med afsnit (5) (B) (i) og i ethvert begivenhed senest marts 1, 2020.

(iii) Det udvalg, der udvælges, skal sikre og fremskaffe, at planen og udkastet til lovgivning, der er udarbejdet i overensstemmelse med dette afsnit, skal stilles til rådighed for gennemførelsen i overensstemmelse med stk. (5) (B) (i) og (ii) offentligheden i vidt tilgængelige formater (herunder, uden begrænsning, via mindst et dedikeret websted og en trykt publikation) inden en dato senest 30 kalenderdage efter de respektive udfyldelsesdatoer, der er angivet i afsnit (5) (B) (i) ) og (ii).

(6) PLANETS ANVENDELSESOMRÅDE FOR ET GRØNT NYT FORHANDLING OG UDKASTLOVGIVNING.—

(A) Planen for en grøn ny handel (og udkastet til lovgivning) skal udvikles med det formål at nå følgende resultater inden for målvinduet i 10 år fra starten af ​​gennemførelsen af ​​planen:

 1. Dramatisk udvide eksisterende vedvarende kraftkilder og indsætte ny produktionskapacitet med det mål at imødekomme 100% af den nationale elefterspørgsel gennem vedvarende energikilder;
 2. opbygning af et nationalt, energieffektivt, "smart" net;
 3. opgradering af alle bolig- og industribygninger til avanceret energieffektivitet, komfort og sikkerhed;
 4. eliminering af drivhusgasemissioner fra fremstillings-, landbrugs- og andre industrier, herunder ved at investere i lokalt landbrug i lokalsamfund over hele landet
 5. eliminering af drivhusgasemissioner fra, reparation og forbedring af transport og anden infrastruktur og opgradering af vandinfrastruktur for at sikre universel adgang til rent vand;
 6. finansiering af enorme investeringer i tilbagetrækning af drivhusgasser;
 7. at gøre ”grøn” teknologi, industri, ekspertise, produkter og tjenester til en stor eksport af De Forenede Stater med det formål at blive den ubestridte internationale leder i at hjælpe andre lande med at gå over til helt drivhusgasneutrale økonomier og skabe en global Green New Deal.

(B) Planen for en grøn ny aftale (og udkastet til lovgivning) skal anerkende, at en national, industriel, økonomisk mobilisering af dette omfang og denne skala er en historisk mulighed for praktisk taget at eliminere fattigdom i De Forenede Stater og skabe velstand, rigdom og økonomisk sikkerhed tilgængelig for alle, der deltager i transformationen. I forlængelse af ovenstående skal planen (og udkastet til lovgivning):

 1. give alle medlemmer af vores samfund, på tværs af alle regioner og alle samfund, muligheden, uddannelse og uddannelse til at være en fuld og ligelig deltager i overgangen, herunder gennem et jobgaranti-program for at sikre et levende lønjob til enhver, der ønsker en;
 2. diversificere lokale og regionale økonomier med særlig fokus på samfund, hvor fossil brændstofindustrien har betydelig kontrol over arbejdsmarkedet, for at sikre, at arbejdstagerne har de nødvendige værktøjer, muligheder og økonomisk bistand til at lykkes under energiovergangen;
 3. kræve en stærk håndhævelse af arbejdskraft, arbejdspladssikkerhed og lønstandarder, der anerkender arbejdstageres rettigheder til at organisere og forenes uden tvang, trusler og chikane og skabelse af meningsfuld karrierebeskæftigelse;
 4. sikre en 'retfærdig overgang' for alle arbejdere, lavindkomstsamfund, farvesamfund, oprindelige samfund, landdistrikter og bysamfund og de frontlinjesamfund, der er mest berørt af klimaændringer, forurening og andre miljøskader, herunder ved at sikre, at lokal implementering af overgangen ledes fra fællesskabsplan og ved at prioritere løsninger, der afslutter de skader, frontlinjesamfund står over for fra klimaændringer og miljøforurening;
 5. beskytte og håndhæve stammelandenes suveræne rettigheder og jordrettigheder
 6. mindske dybt forankrede racemæssige, regionale og kønsbaserede uligheder i indkomst og formue (herunder uden begrænsning at sikre, at føderale og andre investeringer vil blive fordelt retfærdigt til historisk fattige, lavindkomst, deindustrialiserede eller andre marginaliserede samfund på en sådan måde, at bygningen af ​​rigdom og ejerskab på samfundsniveau);
 7. omfatte yderligere foranstaltninger, såsom grundindkomstprogrammer, universelle sundhedsplejeprogrammer og alle andre, som det udvalg, der finder det passende at fremme økonomisk sikkerhed, arbejdsmarkedets fleksibilitet og iværksætterånd og
 8. inddrager dybe nationale og lokale fagforeninger til at tage en lederrolle i processen med jobuddannelse og arbejdstagerudstationering.

(C) Planen for en grøn ny aftale (og udkastet til lovgivning) skal anerkende, at innovative offentlige og andre finansieringsstrukturer er en afgørende komponent for at nå og fremme målene og retningslinjerne vedrørende social, økonomisk, race, regional og kønsbaseret retfærdighed og lighed og samarbejdsvilligt og offentligt ejerskab som beskrevet i afsnit (2) (A) (i) og (6) (B). Planen (og udkastet til lovgivning) skal følgelig sikre, at størstedelen af ​​finansieringen af ​​planen gennemføres af den føderale regering ved hjælp af en kombination af Federal Reserve, en ny offentlig bank eller et system af regionale og specialiserede offentlige banker, offentlige venturefonde og sådanne andre køretøjer eller strukturer, som det valgte udvalg finder passende for at sikre, at renter og andre investeringsafkast genereret fra offentlige investeringer foretaget i forbindelse med planen returneres til statskassen, reducere skatteydernes byrde og give mulighed for mere investering.


OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor har vi brug for et fejlagtigt Green New Deal-investeringsprogram? Hvorfor kan vi ikke bare stole på regler og skatter alene, såsom en kulstofafgift eller et eventuelt forbud mod fossile brændstoffer?

 • Forordninger og skatter kan faktisk ændre en vis adfærd. Det er bestemt muligt at argumentere for, at hvis vi havde indført målrettede regler og gradvist øget kulstof og lignende afgifter for flere årtier siden, kunne økonomien have transformeret sig nu. Men uanset om det er sandt, gjorde vi det ikke, og nu er tiden løbet tør.
 • I betragtning af størrelsen på den aktuelle udfordring vil værktøjerne til regulering og beskatning, der anvendes isoleret, ikke være nok til hurtigt og glat at gennemføre den transformation, som vi har brug for at se.
 • Kort sagt, vi behøver ikke bare stoppe med at gøre nogle ting, vi laver (som at bruge fossile brændstoffer til energibehov); vi er også nødt til at begynde at gøre nye ting (som at revidere hele industrier eller eftermontere alle bygninger for at være energieffektive). At begynde at gøre nye ting kræver nogle forhåndsinvesteringer. På samme måde som et firma, der forsøger at ændre, hvordan det gør forretning, kan være nødvendigt at foretage store forhåndsinvesteringer i dag for at høste fremtidige fordele (f.eks. At bygge en ny fabrik for at øge produktionen eller købe ny hardware og software til helt modernisere sit IT-system), et land, der forsøger at ændre, hvordan dens økonomi fungerer, bliver nødt til at foretage store investeringer i dag for at springe igang og udvikle nye projekter og sektorer til at drive den nye økonomi.
 • Udkastet til beslutning indeholder en (ikke-udtømmende) liste over flere større projekter, der skal afsluttes hurtigt. Disse inkluderer opgradering af stort set ethvert hjem og bygning til energieffektivitet, opbygning af et 100% drivhusgasneutral kraftproduktionssystem, dekarboniseringsindustri og landbrug og mere. Disse projekter kræver alle investeringer.
 • Vi siger ikke, at der ikke er plads til regulering og skatter (og disse vil fortsat være vigtige værktøjer); vi siger, at vi er nødt til at tilføje nogle nye værktøjer til værktøjssættet.

Hvorfor skulle regeringen have en stor rolle i at drive og foretage de nødvendige investeringer? Hvorfor ikke bare tilskynde den private sektor til at investere gennem fx skattetilskud og sådan?

 • To hovedårsager: (1) skala og (2) tid.
 • Første skala. Det krævede investeringsniveau vil være massivt. Selvom alle milliardærer og virksomheder kom sammen og var villige til at hælde alle de ressourcer, de havde til rådighed, i denne investering, ville den samlede værdi af de investeringer, de kunne foretage, ikke være tilstrækkelig. F.eks. Er planen "$ 1 billioner over 10 år" for investering i den grønne økonomi, der er blevet svævet af nogle beslutningstagere, kritiseret af klimaeksperter som et helt utilstrækkeligt investeringsniveau - $ 1 billioner er Amazon's samlede markedsværdi, en af ​​de største virksomheder nogensinde (og den ligger langt foran sine nærmeste konkurrenter med hensyn til markedsstørrelse).
 • Anden gang. Den krævede investeringshastighed vil være massiv. Selv hvis alle milliardærer og virksomheder kunne foretage de nødvendige investeringer, ville de ikke være i stand til at samle et koordineret svar i det snævre tidsvindue, der kræves for at starte store nye projekter og store nye sektorer.
 • Tidshorisonter betyder noget på en anden måde - private virksomheder er af deres art forsigtige med at foretage massive investeringer i uprøvet forskning og teknologier; regeringen har imidlertid tidshorisonten til tålmodigt at kunne foretage investeringer i ny teknologi og F&U uden nødvendigvis at have et kommercielt resultat eller anvendelse i tankerne på det tidspunkt, hvor investeringen foretages. Større eksempler på statslige investeringer i “ny” teknologi, der efterfølgende ansporede et boom i den private sektion, inkluderer DARPA-projekter, oprettelsen af ​​Internettet - og måske senest regeringens investering i Tesla.
 • Vi har også set, at kun tilskyndelse til den private sektor ikke virker - fx skatteincitamenter og tilskud til vind- og solprojekter har været en værdifuld ansporing til vækst i den amerikanske vedvarende energisektor, men selv med sådanne investeringsfremmende subsidier, det nuværende niveau af sådanne projekter er simpelthen utilstrækkeligt til at overgå til en fuldt drivhusgasneutral økonomi så hurtigt som nødvendigt.
 • Endnu engang siger vi ikke, at der ikke er en rolle for investeringer i den private sektor; Vi siger bare, at det krævede investeringsniveau kræver, at enhver aktør skal slå op, og at regeringen bedst er placeret til at være den førende driver.

Hvordan betaler regeringen for disse investeringer?

 • Mange vil sige, ”Massive offentlige investeringer! Hvordan i all verden kan vi betale for dette? ”Svaret er: på de samme måder som vi betalte for 2008-bankforsikring og udvidede kvantitative lempelsesprogrammer, de samme måder som vi betalte for 2. verdenskrig og mange andre krige. Federal Reserve kan udvide kredit til at drive disse projekter og investeringer, nye offentlige banker kan oprettes (som i WWII) for at forlænge kredit og en kombination af forskellige beskatningsværktøjer (inklusive skatter på kulstof og andre emissioner og progressive formuesskatter) kan anvendes .
 • Ud over traditionelle gældsværktøjer er der også et rum for regeringen til at påtage sig en egenkapitalrolle i projekter, som flere af regeringens og tilknyttede institutioner allerede gør.

Hvorfor har vi brug for et udvalgt udvalg? Vi har allerede udvalg med jurisdiktion over emnet, fx energi og handel, naturressourcer og videnskab, rum og teknologi. Bare det at oprette et nyt udvalg virker unødvendigt.

 • Dette er et stort problem med mange dele til det. Selve det faktum, at flere udvalg har jurisdiktion over dele af problemet, betyder, at det er svært for et af de eksisterende udvalg at generere en omfattende og sammenhængende plan, der rent faktisk vil arbejde på at omdanne Amerikas økonomi til at blive drivhusgasneutral i den tid, vi har tilbage .
 • Hvis man ikke har et fuldt 360 ° -syn af og tilgang til spørgsmålet (og kun har myndighed over en del af emnet), betyder det, at stående udvalgsløsninger ville være stykkevis i betragtning af problemets størrelse og omfang. En demokratisk administration og kongres i 2020 har ikke tid til at sortere og kombinere alle disse løsninger i det korte mulighedsvindue, de vil have til at handle.
 • Udvalgte udvalg tjener, efter Kongresens Forskningsservices egne ord, den specifikke funktion af at “undersøge] nye spørgsmål, der ikke klart passer inden for eksisterende stående udvalgs jurisdiktioner eller skåret på tværs af jurisdiktionsgrænser. "(se: https://www.senate.gov/CRSpubs/312b4df4-9797-41bf-b623-a8087cc91d74.pdf)
 • De udfordringer, som det valgte udvalg for en grøn ny handel har til opgave at mødes passer i dette rum.
 • Dette behøver ikke at være et nulpunktsforslag mellem udvalgene. Ligesom Markey-Waxman var samarbejde mellem lederen af ​​Select Committee og stående Energy & Commerce Committee, kan dette også være samarbejdsvilligt. Mere er mere. Et udvalgt udvalg sikrer konstant fokus på klimaændringer, da det stående udvalg beskæftiger sig med det og mange andre dagsopgaver - f.eks vilde brande i Californien, infrastruktur, problemer med rent vand osv.

Hvorfor skulle vi ikke være tilfredse med den samme tilgang, som det tidligere valgte udvalg anvendte (dvs. det valgte udvalg for energiuafhængighed og global opvarmning)? Hvorfor har vi brug for en ny tilgang?

 • Det forrige udvalg havde ikke et mandat til at udvikle en plan for omdannelse af vores økonomi til at blive kulstofneutral. Det blev hovedsageligt afholdt høringer for at henlede opmærksomheden på problemet med klimaændringer. Det var allerede for lidt for sent i 2007-11, da udvalget var aktivt.
 • Det forrige udvalgs arbejde kan sammenfattes som følger (se: https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-resolution/5/text, det gamle udvalg er oprettet i afsnit 4):
 • Den "eneste myndighed", den havde, var at "undersøge, studere, gøre fund og udvikle henstillinger om politikker, strategier, teknologier og andre innovationer, der skulle reducere De Forenede Staters afhængighed af udenlandske energikilder og opnå betydelig og permanent reduktion i emissioner og andre aktiviteter, der bidrager til klimaændringer og global opvarmning. ”
 • Fra marts 2007 til december 2010 - hele 3.5 år - udførte de det job, de fik til opgave, og afholdt høringer og udarbejdede rapporter (se: https://www.congress.gov/committee/house-energy-independence-and-global/hlgw00   https://www.markey.senate.gov/GlobalWarming/index.html (faktisk holdt de 80 høringer og orienteringer)
 • På deres websted "engagerer de sig [d] i tilsyn og uddannelsesmæssige aktiviteter gennem høringer, rapporter, briefinger og andre midler, der har til formål at understrege vigtigheden af ​​at vedtage politikker, der reducerer vores afhængighed af udenlandsk olie og vores emissioner af forurening af den globale opvarmning."
 • Så der har allerede været et udvalgt udvalg, der undersøgte for at fremhæve, at det var vigtigt at have noget at gøre med dette spørgsmål - det er nu tid til at gå videre fra efterforskning og rapportering til handling.
 • Den gamle udvalg valgte også (selv inden for sit begrænsede undersøgelsesmandat) den begrænsning, at den fokuserede på strategier til reduktion af udenlandsk energiafhængighed og reduktion af emissioner - snarere end at behandle klimaspørgsmål som den integrerede sociale, økonomiske, videnskabelige udfordring, som den er.

Hvorfor har dette nye udvalg valgt at udarbejde udkast til lovgivning? Er efterforskning, høringer, briefinger og rapportering ikke nok?

 • Det gamle udvalg havde mandat til kun at undersøge og udarbejde rapporter, som andre mennesker og husudvalg kunne læse og handle efter.
 • Ideen var, at (ifølge det gamle udvalgte websted) “hvert medlem af det valgte udvalg sidder i lovgivende udvalg, der behandler lovgivning og ændringer, der påvirker energiuafhængighed og spørgsmål om global opvarmning i andre udvalg” og formodentlig at disse medlemmer ville tage arbejdet fra det valgte udvalg og komme med lovgivning i deres egne udvalg.
 • Denne tilgang havde dog ikke stor indflydelse i forhold til omfanget af det problem, vi står over for. Den ene lovgivning, der til sidst kom ud af det gamle udvalgs arbejde - American Clean Energy and Security Act of 2009 (ACES) https://www.markey.senate.gov/GlobalWarming/legislation/index.html) var en regning for handel og handel, der var helt utilstrækkelig til omfanget af problemet.
 • Parlamentet havde en chance (fra 2007 til 2010) til at prøve en version af et udvalg, der undersøgte et emne og derefter sendte forberedelse af lovgivning til andre udvalg - resultatet af denne proces giver ikke tillid til, at den samme proces skulle følges igen, hvis vi ønsker at udarbejde en plan for at tackle omfanget af det problem, vi står over for.
 • Det nye udvalg skal fortsat have efterforskningsret, så det nye forslag tager ikke noget fra det gamle - det tilføjer ting for at gøre det valgte udvalg mere effektivt.

Hvad er et eksempel på et udvalgt udvalg med evner til at udarbejde lovgivning? Ser det ud til, at det nye Select Committee for A Green New Deal passer på listen?

 • Nylige eksempler på udvalg i Parlamentet inkluderer: Ad Hoc Select Committee on the Yuter Continental Shelf (94th-95th Congresses), Ad Hoc Select Committee on Energy (95th Congress), Select Committee on Homeland Security (107th Congress) og Select Committee om Homeland Security (108th Kongres).
 • Kongresforskningstjenesten bemærker (i drøftelserne af disse fire nylige udvalg med lovgivende jurisdiktion), at ”Den vigtigste forklaring, der blev tilbudt ved at oprette hvert af de fire udvalg med lovgivende myndighed, var, at deres oprettelse løste jurisdiktionsproblemer. Tilhængere af hver sag angav, at flere udvalg hævdede jurisdiktion over et emne, og at Parlamentet ikke ville være i stand til at lovgive eller i det mindste lovgive effektivt, i mangel af et udvalgt udvalg. ”(Se: https://www.everycrsreport.com/reports/R40233.html#_Toc228679963)
 • Det foreslåede emne og mandat til den valgte komité for en grøn ny handel sidder rigtigt inden for denne generelle beskrivelse for et udvalgt udvalg med evnen og mandatet til at udarbejde lovgivning.

Tager dette udvalg ikke jurisdiktionskompetencen fra de andre (stående dvs. permanente) udvalg, der har jurisdiktion over mindst en del af spørgsmålet?

 • Alle de relevante stående udvalg vil være i stand til at give input til og gøre deres ønsker kendt for det udvalgte udvalg under oprettelsen af ​​både planen og udkastet til lovgivning og derefter i en fremtidig kongres, når det kommer til udformning og vedtagelse den endelige lovgivning, at Kongressen kan træffe en beslutning om den bedste mekanisme til at bringe den endelige lovgivning til en ordinær afstemning og passage.
 • At lade det udvalg, der udarbejder lovgivning, ikke fjerne nogen jurisdiktion fra de nuværende stående udvalg, det er helt additiv.
 • Den lovgivning, der er udviklet af det udvalgte udvalg, skal stadig henvises til og passeres gennem de faste husudvalg, der har jurisdiktion over dele af emnet.
 • F.eks. Den lovgivning, der blev udarbejdet af det valgte udvalg for sikkerhed i hjemmet, der var nødvendigt for at gennemgå de permanente landbrugsudvalg; Bevillinger; Væbnede tjenester; Energi og handel; Finansielle tjenesteydelser; Regeringsreform; Intelligence (Permanent Select); Internationale forbindelser; retsvæsenet; Videnskab; Transport og infrastruktur; Måder og midler (se: https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/5005/committees)
 • Fordelen ved et udvalgt udvalg i denne sag ville også være, at der ville være et enkelt forum, der kunne fungere som en quarterback i at arbejde igennem og løse eventuelle kommentarer eller spørgsmål, der er rejst af de andre husudvalg, som ville strømline processen med at udarbejde dette lovgivning.

Men et udvalgt udvalg findes kun til den kongresmøde, der skabte den! Så selvom dette udvalg forbereder lovgivning, vil det sandsynligvis ikke blive vedtaget på dette møde af et republikansk-senatet og Det Hvide Hus, så hvorfor betyder det ikke desto mindre noget at have et udvalgt valg nu?

 • Det foreslåede nye udvalg ville arbejde i to faser (hvilket ikke nødvendigvis behøver at være sekventielt):
 • For det første ville de sammensætte den overordnede plan for en Green New Deal - de ville have et år på at få planen samlet, og planen skulle være afsluttet inden 1. januar 2020. Selve planen kunne være i form af en rapport eller flere rapporter.
 • For det andet ville de også sammensætte det udkast til lovgivning, der rent faktisk gennemfører planen - de kunne arbejde på udkastet til lovgivning samtidig med planen (efter at de har fået en indledende oversigt over planen i gang) og ville have brug for at færdiggøre udkastet til lovgivning inden for 90 dage. af færdiggørelsen af ​​planen (dvs. senest den 1. marts 2020)
 • Det valgte udvalg er også forpligtet til at gøre planen og udkastet til lovgivning offentligt tilgængelig inden 30 dage efter, at hver del er afsluttet
 • Planen og udkastet til lovgivning vil ikke blive udviklet i hemmelighed - de skal specifikt udvikles med bred og bred høring og input, og det valgte udvalg kan dele udkast eller dele af deres arbejde med de andre husudvalg til enhver tid og fra tid til anden, så deres arbejde vil blive udført i det fri med masser af muligheder for at give input undervejs.
 • Tanken er, at mellem (a) udvikling af planen og udkastet til lovgivning (og afholdelse af offentlige høringer og orienteringer undervejs efter behov), (b) planen, der kommer ud i Jan 2020, og (c) udkastet til lovgivning, der kommer ud i marts 2020, de relevante faste husudvalg, husmedlemmer, eksperter og offentligheden vil have tid til at engagere sig i, diskutere, revidere udkastet til lovgivning mellem marts 2020 og slutningen af ​​den 116th kongres, så der ved udgangen af ​​denne kongresperiode er der en omfattende plan og vedtagelse af lovgivning, alt sammen oprettet, så snart den nye (demokratiske) kongres mødes i januar 2021.

Hvad er der galt med den anden foreslåede lovgivning om klimaforandringer? Kan vi ikke bare videregive en af ​​de andre klimaregninger, der er blevet indført i fortiden? Hvorfor forberede en helt ny?

 • Den korteste og mest nøjagtige reaktion er, at (1) ingen af ​​dem anerkender, i hvilket omfang klima og andre sociale og økonomiske spørgsmål er dybt indbyrdes forbundet, og (2), selvom man ser på klimaet som et selvstændigt emne, er ingen af ​​dem skaleret til størrelsen af ​​problemet.
 • Af den anden foreslåede lovgivning kunne OFF-loven være et godt udgangspunkt

Læs hele historien her ...

Tilmeld
Underretning af
gæst

0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer