Kinas officielle holdningspapir om gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling

Billede høflighed af FN
Del denne historie!

TN-note: Dette er Kinas officielle holdning til Agenda 2030 og Bæredygtig udvikling, også kaldet Technocracy. Hvis Kina, De Forenede Stater og de arabiske nationer alle underskriver De Forenede Nationers 2030-dagsorden, hvad siger dette da om den retning, verden tager? Er de tre fjender eller allierede? Venner eller fjender? Desuden, hvordan kan radikalt forskellige ideologier finde fælles grund til økonomiske politikker som 2030-dagsordenen?

De Forenede Nationers topmøde om bæredygtig udvikling, der blev afholdt i september 2015, lagde fælles visioner for verden for at søge win-win-samarbejde og udvikling af alle. Topmødet vedtog 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der giver vejledning til national udvikling og internationalt udviklingssamarbejde i de næste 15-år, hvilket markerer en milepæl i den globale udviklingsproces.

Gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling er alle landes fælles opgave. Mens det står over for en træg verdensøkonomisk genopretning, det voksende udviklingsgab mellem Nord og Syd, svindende fart i det internationale udviklingssamarbejde, står det internationale samfund også over for udfordringer som flygtningekrise, terrorisme, trusler mod folkesundheden og klimaændringerne. Alle lande bør arbejde sammen for at oversætte ledernes forpligtelser til konkrete handlinger ved at gennemføre dagsordenen for 2030. Udvikling kan tjene som et middel til at tackle forskellige globale udfordringer, fremskynde økonomisk transformation og opgradering, kortlægge forløbet for en retfærdig, åben, alsidig, innovationsdrevet og bæredygtig udvikling og fremme menneskehedens velbefindende.

I. Generelle principper

-Princippet for fredelig udvikling. Lande bør beskytte formålene og principperne i FN-chartret gennem forpligtelse til fredelig sameksistens, opbygge en ny type internationale forbindelser med win-win-samarbejde og fremme fredeligt, stabilt og harmonisk regionalt og internationalt miljø, der muliggør gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen.

-Princippet om win-win-samarbejde. Regeringer, private sektorer, civilsamfundet og internationale organisationer bør skabe en følelse af samfund af fælles interesser og etablere et samlet partnerskab med deres respektive rolle i det globale udviklingssamarbejde. Lande bør sammen deltage i globale udviklingsfremskridt og udarbejdelse af udviklingsregler og dele udviklingsgevinster på lige fod.

-Princippet om integration og koordinering. Det er vigtigt at få udvikling til at tjene folket og sætte folk først. Lande bør prioritere fattigdomsudryddelse og folks levebrød, sikre social retfærdighed og retfærdighed og gennemføre konceptet bæredygtig udvikling for at opnå økonomisk, social og miljømæssig udvikling på en afbalanceret måde såvel som harmoni mellem enkeltpersoner og samfundet og mellem menneske og natur.

-Princippet om inklusivitet og åbenhed. Lande bør forpligte sig til at opnå inklusiv økonomisk vækst og opbygge et inkluderende samfund, hvor udviklingsgevinster deles af alle, og ingen bliver efterladt. Der bør gøres en samordnet indsats for at opbygge en åben verdensøkonomi og øge repræsentationen og stemmen for udviklingslandene i global økonomisk styring.

-Princippet om suverænitet og frivillig handling. I bekræftelse af, at hvert land har fuld suverænitet over sin egen økonomiske udvikling og gennemførelse af 2030-dagsordenen, bør lande tilskyndes til at formulere deres nationale udviklingsstrategier og træffe foranstaltninger til at gennemføre 2030-dagsordenen i overensstemmelse med deres nationale forhold og respektive karakteristika. Det er vigtigt at respektere hvert lands valg af udviklingsvej og trække på hinandens erfaringer.

-Princippet om "fælles, men differentieret ansvar". Gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen er et fælles mål, mens implementeringsmidlerne skal kunne differentieres på grund af forskellige nationale forhold og respektive kapaciteter, så alle lande vil være i stand til at yde deres egne bidrag til den globale gennemførelse.

II. Nøgleområder og prioriteter

- Udsæt fattigdom og sult. Fattigdom er en primær udfordring for det internationale samfund og en stor trussel mod bæredygtig udvikling. Udryddelse af fattigdom bør være i en fremtrædende position i den nationale udviklingsstrategi, og der bør træffes målrettede foranstaltninger for at lindre og fjerne fattigdom. Der bør også gøres en betydelig indsats for at forbedre landbrugets produktionskapacitet og fødevaresikkerhed og lægge et solidt grundlag for udryddelse af fattigdom.

-Oprethold økonomisk vækst. Økonomisk vækst er den grundlæggende måde at udrydde fattigdom på og forbedre folks levebrød. Lande bør formulere økonomiske politikker, der passer til deres nationale forhold, fremme økonomisk omstrukturering og opgradering og ændre uholdbart forbrug og produktionsmønstre. Det er vigtigt at implementere innovationsdrevne udviklingsstrategier, styrke teknologisk innovation og opgradering og skabe momentum for bæredygtig, sund og stabil økonomisk vækst.

-Avanceindustrialisering. Det er vigtigt at fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering, informatisering, urbanisering og landbrugsmodernisering, at skabe drivkraft til koordineret udvikling mellem by- og landdistrikter og mellem de tre dimensioner af bæredygtig udvikling. Avanceret fremstillingsindustri og nye sektorer bør udvikles sammen med opgradering af de traditionelle industrier.

-Forbedre social sikring og sociale tjenester. Det er vigtigt at forbedre det offentlige servicesystem, herunder beskæftigelse, uddannelse og sundhedspleje, og sikre lige adgang til grundlæggende offentlige tjenester. Regeringerne bør føre en mere proaktiv beskæftigelsespolitik, yde politisk bistand til nye virksomheder og tilskynde til jobskabelse gennem nystartede virksomheder. Det er også vigtigt at garantere retten til uddannelse for alle, herunder de sårbare grupper, forbedre uddannelseskvaliteten og sikre, at alle har mulighed for livslang læring. Der bør også gøres en indsats for at yde mindst mulig social beskyttelse og udvide dækningen af ​​social sikring. Grundlæggende sundhedssystem bør etableres og forbedres for at gøre grundlæggende medicinske og sundhedstjenester mere retfærdige og tilgængelige, hvilket er afgørende for alles værdighed i livet.

-Sikre egenkapital og retfærdighed. Forbedring af folks velbefindende og fremme af menneskelig helbredsudvikling bør være startpunktet og målet for udviklingen. Lande bør sætte folk først, stræbe efter at udrydde ulighed i muligheder, distributionsdeling og institutionopbygning og sikre, at udviklingsgevinster deles retfærdigt af alle. Der bør også gøres en indsats for at fremme ligestilling mellem kønnene, styrke kvinder i alle aspekter og alvorligt styrke beskyttelsen af ​​rettighederne for sårbare grupper, herunder kvinder, mindreårige og handicappede.

-Beskyt miljøet. Offentlig opmærksomhed bør øges med hensyn til økologisk bevaring med respekt for, overensstemmelse med og beskyttelse af naturen. Det er bydende nødvendigt at intensivere miljøbeskyttelsesindsatsen, fremme omfattende forebyggelse og kontrol af luft-, vand- og jordforurening, fokusere på at forbedre miljøkvaliteten og danne et system for integreret miljøstyring af regeringer, virksomheder og den offentlige sektor. Der bør gøres en indsats for at styrke beskyttelsen og gendannelsen af ​​det naturlige økologiske system, bevare den biologiske mangfoldighed, fremme bæredygtig forvaltning af skove, beskytte det marine miljø og opbygge beskyttende barrierer for miljøsikkerhed.

-Adress Klimaforandringer. Det internationale samfund bør tackle klimaændringer og opbygge et globalt klimastyringssystem, der er retfærdigt, retfærdigt og centreret om win-win-samarbejde i overensstemmelse med principperne om fælles, men differentierede ansvarsområder, retfærdighed og respektive kapaciteter. Lande bør integrere adressering af klimaændringerne i deres nationale udviklingsstrategier, lægge lige stor vægt på afbødning og tilpasning, øge kapaciteten for indkvartering til klimaændringerne og styrke den multilaterale og bilaterale dialog og samarbejde om klimaændringerne.

-Effektiv udnyttelse af ressourcer. Det er vigtigt at fremme energibesparelse, udvikle energibesparende teknologier og produkter, etablere effektive mekanismer til at forbedre ressourceeffektiviteten. Et moderniseret energisystem, der er rent, kulstoffattigt, sikkert og effektivt, bør etableres for at fremme bæredygtig energi. Der bør også gøres en indsats for at udvikle cirkulær økonomi, skabe opmærksomhed omkring grønt forbrug og fremme sparsommens livsstil. Lande bør fremme vandbeskyttelse gennem regnvand og anvendelse af oversvømmelser, genanvendelse af vand og afsaltning af havvand.

-Forbedre national regeringsførelse. Lande bør fremme den lovbaserede regeringsførelse, bringe økonomisk og social udvikling i overensstemmelse med retsstatsprincippet og fremme moderniseringen af ​​styringssystem og kapacitet. Det er bydende nødvendigt at innovere konceptet med regeringsførelse, styrke opmærksomheden om retsstatsprincippet og følelsen af ​​service, forbedre måde at styre på ved at udnytte moderne teknologier fuldt ud. Der bør gøres en indsats for at opbygge et socialt regeringssystem af folket og for folket.

III. Implementeringsmidler

-Styrke kapacitetsopbygning. Den nationale regering bør tage hovedansvaret for dens udvikling. Det er vigtigt at tilpasse de nationale udviklingsstrategier til implementeringen af ​​2030-dagsordenen, hvilket gør dem gensidigt forstærkende. Lande bør formulere udviklingsorienterede politikker, forbedre institutionernes opbygning, øge de offentlige ressourcer, fremskynde teknologisk innovation, opmuntre deltagelse af alle sektorer i udvikling og skabe intern vækstmoment. De Forenede Nationer og dets specialiserede agenturer bør hjælpe medlemslandene med at forbedre deres kapacitet til at implementere 2030-dagsordenen.

- Opret et aktiverende internationalt miljø for udvikling. Lande bør forfølge fredelig udvikling og arbejde sammen for at opretholde regional stabilitet og verdensfred og sikkerhed. Det er vigtigt for alle lande at fremme et afbalanceret, win-win og inkluderende multilateralt handelssystem og danne et retfærdigt, rimeligt og gennemsigtigt system af internationale økonomiske og handelsregler og fremme en rationel strøm af produktionsfaktorer, effektiv allokering af ressourcer og dyb integration af markeder. Der bør også gøres en indsats for at forbedre den globale økonomiske styring, støtte lige deltagelse i udviklingslandene og øge deres repræsentation og stemme samt deres fulde deltagelse i den globale forsyningskæde, industrikæde og værdikæde.

- Styrke udviklingspartnerskabet. Det internationale samfund bør arbejde for et mere retfærdigt og afbalanceret globalt partnerskab for udvikling og opretholde Nord-Syd samarbejde som den vigtigste kanal for udviklingssamarbejde. Udviklede lande bør respektere deres officielle udviklingsbistand (ODA) forpligtelser på en rettidig og passende måde og opskalere deres støtte med hensyn til kapital, teknologi og kapacitetsopbygning for udviklingslande, især afrikanske lande, de mindst udviklede lande og småø-udviklingslande . Det er vigtigt at give teknologi til fremme af teknologi til fremme af teknologien fuldt ud, fremme udviklingen af ​​teknologiudvikling i udviklingslandene og overførsel, spredning og promovering af miljøvenlig teknologi til udviklingslandene. Det internationale samfund bør også styrke syd-syd-samarbejdet, øge det trekantede samarbejde og tilskynde den private sektor, civilsamfundet, filantropiske grupper og andre interessenter til at spille en større rolle. Der bør gøres en indsats for at styrke infrastrukturforbindelse og internationalt samarbejde om industriel kapacitet for at opnå komplementaritet mellem lande.

-Fremme koordinationsmekanismen. Udviklingspolitik bør indarbejdes i global koordinering af makroøkonomisk politik for at få internationale økonomiske, finansielle, handels- og investeringspolitikker til at tjene udviklingen og sikre udviklingslandenes omfattende engagement i den globale økonomiske styring og deres retfærdige andel af udviklingsgevinster. Der bør gøres en indsats for at fremskynde regional integration og styrke den samlede regionale konkurrenceevne. De Forenede Nationers rolle i politisk vejledning og koordinering bør styrkes, og FNs udviklingssystem, specialiserede agenturer, fonde og programmer bør styrke udviklingsressourcerne og bruge deres egne fordele til at fremme gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen og fremme det internationale udviklingssamarbejde i henhold til til deres godkendelse. G20-medlemmer opfordres til at formulere en meningsfuld og eksekverbar kollektiv handlingsplan til gennemførelse af 2030-dagsordenen for at spille en ledende rolle i gennemførelsen og supplement til FN-processen.

-Forbedre opfølgning og gennemgang. FN's politiske forum på højt niveau bør spille en nøglerolle i opfølgningen og gennemgangen og foretage regelmæssige gennemgange af de globale gennemførelsesfremskridt. Det vil være bydende nødvendigt at styrke overvågningen af ​​implementeringsmidlerne på internationalt niveau og gennemgå en omfattende gennemgang af udviklingsfinansieringen, teknologioverførsel og kapacitetsopbygning med fokus på ODA-forpligtelserne. Regionalt samarbejde bør tilskyndes samt deltagelse af regionale og subregionale kommissioner og organisationer. Nationale gennemgange bør gennemføres inden for den nationale politiske ramme og opretholde dens fleksibilitet, så gennemgangen af ​​national gennemførelse vil ske i henhold til de respektive nationale betingelser og princippet om frivillig handling. Formuleringen af ​​indikatorrammer for SDG'er skal overholde princippet om "fælles, men differentieret ansvar", og der bør gøres en indsats for at styrke den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene og forbedre kvaliteten og aktualiteten af ​​statistiske data.

IV. Kinas vej fremad

Som det største udviklingsland i verden har Kina altid prioriteret udviklingen højest. I de kommende år vil Kina søge koordineret udvikling på det økonomiske, politiske, kulturelle, sociale og økologiske område styret af udviklingskonceptet med innovativ, koordineret, grøn, åben og delt udvikling for at opbygge et moderat velstående samfund i alle respekterer i rette tid. Kina vil forfølge innovativ udvikling ved at vedtage en innovationsdrevet strategi og forbedre kvaliteten og effektiviteten af ​​udviklingen. Koordineret udvikling kunne opnås gennem regionalt samarbejde, by- og landdistriktsintegration, parallel udvikling af materiel velstand og åndelig berigelse og integration af økonomisk udvikling med nationalt forsvar, hvilket vil danne en afbalanceret udviklingsstruktur. Kina vil forfølge grøn udvikling ved at fremme en grøn og lavemissionsudviklingsmodel og livsstil, aktivt tackle klimaændringerne og beskytte det økologiske system. Kina vil gøre en stor indsats for at uddybe åbningen og fremme strategisk gensidig tillid, økonomisk og handelsmæssigt samarbejde og udveksling mellem mennesker og mennesker og dermed realisere win-win-samarbejde. Delt udvikling bør forfølges ved at fremhæve lige muligheder, sikre grundlæggende levebrød og forbedre folks velbefindende.

Kina lægger stor vægt på 2030-dagsordenen og har gjort en stor indsats for gennemførelsen af ​​den. Den 13. femårsplan blev gennemgået og godkendt af den fjerde session i den 12. nationale folkekongres i marts og forbinder dagsordenen i 2030 med indenlandske udviklingsstrategier på mellemlang og lang sigt. Der vil blive gjort en stor indsats for at offentliggøre dagsordenen landsdækkende for at mobilisere indenlandske ressourcer og øge offentlighedens bevidsthed og skabe gunstige sociale rammer for implementeringen. Kina vil styrke koordinering mellem politikker på tværs af sektorer, gennemgå og revidere relevante love og regler for at give politik og lovgivningsmæssig garanti for gennemførelsen. Den indenlandske koordineringsmekanisme til gennemførelse bestående af 43 regeringsdepartementer er oprettet. Kina er fast besluttet på at løfte alle de 55.75 millioner landdistrikter, der lever under den nuværende fattigdomsgrænse ud af fattigdom i de næste fem år, hvilket vil markere et vigtigt skridt mod og tidlig høst af Kinas gennemførelse af 2030-dagsordenen.

Kina vil forblive åbent og inkluderende og styrke koordineringen med alle parter for i fællesskab at fremskynde den globale gennemførelse. Kina vil formulere nationale planer for gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen og frigive den med tiden. Kina vil deltage i den tematiske debat på højt plan om opnåelse af SDG'erne i april og også den frivillige nationale gennemgang i det højtstående politiske forum i juli for at rapportere Kinas gennemførelsesfremskridt, udveksle udviklingserfaringer med og lytte til konstruktive meninger og forslag fra andre.

Som G20-præsident i år opregner Kina at fremme inklusiv og sammenkoblet udvikling som et af de fire vigtige dagsordenspunkter, der vil fokusere på gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen. Det er første gang omfattende integrering af udviklingsspørgsmål i den globale ramme for koordinering af makroøkonomisk politik på topmødet og forbedring af udviklingsspørgsmål til en fremtrædende position. Sammen med andre G20-medlemmer vil Kina optimere koordineringen af ​​udviklingspolitikken blandt G20-medlemmerne og inkorporere 2030-dagsordenen med anden G20-arbejdsgruppes dagsorden. Kina opfordrer G20-medlemmer til sammen at udarbejde en kollektiv handlingsplan for 2030-dagsordenen for at tilpasse det nationale implementeringsarbejde til den globale proces. Derudover satte Kina et nyt G20-dagsordensspørgsmål kaldet industrialisering af Afrika og andre mindst udviklede lande og opfordrer indtrængende G20 til aktivt at reagere på krav fra udviklingslande, især afrikanske lande. Kina vil holde tæt samarbejde med FN for at integrere G20-implementeringsprocessen med den FN-ledede proces. Kina vil også indkalde opsøgende dialoger med lande uden for G20, især udviklingslande, for at sikre, at G20's handlinger lever op til forventningerne. Kina ser frem til den politiske drivkraft og den stærke garanti for gennemførelsen af ​​dagsordenen, der skal genereres gennem kollektive aktioner fra større økonomier.

Kina vil fortsat aktivt deltage i det globale udviklingssamarbejde og yde bidrag, så godt det kan. Kina har ydet støtte til mere end 120 udviklingslande, mens de nåede millenniumudviklingsmål. I fremtiden vil Kina uddybe syd-syd-samarbejdet for at hjælpe andre udviklingslande med at gennemføre 2030-dagsordenen. Kina vil gennemføre de foranstaltninger, der blev annonceret af præsident Xi Jinping under hans deltagelse i topmøderne, der markerer FN's 70-årsdag, give andre udviklingslande støtte til finansiering, teknologi og kapacitetsopbygning og tilbyde flere offentlige goder til den globale udviklingssag. Kina forbereder sig på Assistance Fund for South-South Cooperation, som vil blive sat i drift så hurtigt som muligt. Akademiet for Syd-Syd-samarbejde og -udvikling vil blive officielt oprettet og starte global tilmelding i 2016. Akademiet vil give udviklingslandene muligheder for doktorgrad og kandidatuddannelse og kortvarig træning, vil fungere som en platform for udveksling og deling udviklingserfaring. Kina har underskrevet aftaler om FN-freds- og udviklingsfonden mellem Kina og FN med FN og vil sætte den i drift i 2016 for at rejse midler til projekter vedrørende fred og udvikling. Kina vil fortsætte med at videreføre Belt and Road-initiativet og fremme den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank og den nye udviklingsbank til at spille større roller og dermed yde et passende bidrag til den globale udvikling.

Når man ser på fremtiden, vil Kina fortsat være forpligtet til at implementere 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og følge vejen for gensidig fordel, win-win-samarbejde og fælles udvikling. Kina er klar til at samarbejde med andre lande for at bidrage til opbygningen af ​​et samfund med delt skæbne og gøre unødvendige bestræbelser på at realisere drømme hos mennesker over hele verden.

Læs hele udgivelsen her ...

Tilmeld
Underretning af
gæst

1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest afstemt
Inline feedbacks
Se alle kommentarer
Russell Jackson

"Kina vil forblive åbent og inkluderende og styrke koordineringen med alle parter for i fællesskab at fremskynde den globale implementering."

Sådan ved vi, at de lyver. Det er dagsorden 2030 for dig, men ikke for mig.